Uw privacy en uw persoonsgegevens in ons webportaal
Algemeen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.


Webportaal

In ons webportaal kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen informeren.


Onze plichten

Buurtdokters is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die via de website plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet Buurtdokters als volgt:

  • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
  • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder, via onze website of webapp.
  • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
  • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.


Uw rechten als betrokkene

U heeft de volgende rechten:

  • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
  • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
  • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
  • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling aan ons mededelen. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).


Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Buurtdokters hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan.

Contact

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem u dan zo spoedig mogelijk contact op met ons.